Essaytrophy

Essaytrophy

Essaytrophy

Essaytrophy

Essaytrophy
Essaytrophy
teachergreat9 Avatar

Anh tín

Registered: Mar, 2020 online
Bạn đang gặp vấn đề về định lượng, các phần mềm thống kê. Tôi sẽ cung cấp cho bạn những bộ data tốt nhất, hỗ trợ các bạn xử lý data qua mọi ứng dụng thống kê (Spss, Eview, GMM,...). Hãy tin tưởng ở tôi.